Tvangsmulkt Ved Forsinket Levering | Regnskap Fra A-Å | Regnskap Øst

Tvangsmulkt ved forsinket levering

Fra 1. januar 2017 vil Skatteetaten ilegge tvangsmulkt ved for sen eller manglende levering av pliktige opplysninger eller hvis det er åpenbare feil i opplysningene som gis.

Skatteforvaltningsloven som trer i kraft 1. januar 2017 innfører tvangsmulkt som en felles reaksjonsform for skatt og merverdiavgift. Hensikten er å skape et oppfyllelsespress slik at korrekte opplysninger blir levert til rett tid.

Hva er tvangsmulkt

Tvangsmulkt er en løpende daglig mulkt (bot) som ilegges den som ikke leverer pliktige opplysninger innen de fastsatte frister eller dersom det er åpenbare feil i de opplysninger som gis. Tvangsmulkten øker med et fast beløp for hver kalenderdag levering uteblir, noe som kan medføre en langt strengere reaksjon enn hva de nåværende reaksjonsformene forsinkelsesavgift og forhøyet utgående merverdiavgift medfører.

Tvangsmulkt kan ilegges virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold. Skattepliktige som leveres skattemelding for lønnstakere og pensjonister vil ikke bli ilagt tvangsmulkt.

Adgangen til å ilegge tvangsmulkt for manglende etterlevelse av bokføringspålegg videreføres.

Hvordan ilegges tvangsmulkten

Skatteetaten sender ut et kombinert varsel og vedtak om at dersom opplysningsplikten ikke overholdes innen en ny frist, vil tvangsmulkten begynne å løpe inntil

  • opplysningene gis, eller
  • skattemyndighetene har fastsatt ved skjønn, eller
  • maksimal beløpsgrense er nådd

Ilagt tvangsmulkt for manglende levering av pliktige opplysninger skal komme til fradrag i beregnet tilleggsskatt for unnlatt levering (samme forhold).

Størrelsen på tvangsmulkten

Størrelsen på tvangsmulkten følger rettsgebyret, som blir 1 049 kroner i 2017. Satsene blir fastsatt i forskrift og er foreslått slik:

Manglende levering av skattemeldinger (tidl. selvangivelse, omsetningsoppgaver mv.)

1/2 rettsgebyr pr. dag, maksimalt 50 rettsgebyr (for 2017 kr 52 450)

Manglende levering av tredjepartsopplysninger (tidl. ligningsoppgaver og grunnlagsdata)

2 rettsgebyr pr. dag, maksimalt 50 rettsgebyr

Manglende etterlevelse av bokføringspålegg

1 rettsgebyr pr. dag, maksimalt 1 million kroner

I særlige tilfeller kan tvangsmulkten settes lavere eller høyere.

Kilde: www.sticos.no/nyheter/..